Vrijwaringsclausule

 VERKLARING EN VRIJWARING  -  AFSTAND VAN VERHAAL

 

Door het gebruik van het roadbook en/of het deelnemen aan de Coppa Classic Tour op vrijdag 7 of zaterdag 8 juni 2019, georganiseerd door Kiwanis Kempenkring Events VZW, erken en verklaar ik dit te doen geheel op eigen risico.

Ik verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van mijn gezinsleden, erfgenamen en rechthebbenden onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van Kiwanis Kempenkring Events VZW ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, inclusief overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid.

Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van Kiwanis Kempenkring Events VZW als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:

- Kiwanis Kempenkring Events VZW;

- elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement;

- elke andere rijder of passagier welke aan dit evenement deelneemt;

- elke genodigde aanwezig op het evenement.

 

Ik verklaar mij akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Ik verbind mij ertoe Kiwanis Kempenkring Events VZW en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit mijn deelname aan dit evenement, deze overeenkomst en de voorwaarden ervan.

Ik ben mij ervan bewust en aanvaard het feit dat Kiwanis Kempenkring Events VZW geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijke verlies, diefstal of beschadiging van goederen – voertuigen en andere goederen – welke ik meebreng op dit evenement.

Ik verklaar tijdens dit evenement de verkeerscode na te leven en onder meer er zorg voor te dragen dat zowel ikzelf als de passagiers in mijn voertuig de veiligheidsgordels zullen dragen.